Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lily-livered /lili'livəd/  

  • Tính từ
    (cũ)
    nhát gan; hèn nhát