Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ lóng) nhút nhát; nhát gan
    I always suspected he was yellow-bellied
    lúc nào tôi cũng nghi là nó nhát gan