Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gà con
  nuôi gà
  thịt gà
  slices of roast chicken
  những lát thịt gà quay
  (từ lóng) người nhút nhát
  trò chơi gà (của trẻ em để thử thách lòng can đảm)
  be no [spring] chicken
  (khẩu ngữ) không còn trẻ nữa (đặc biệt là phụ nữ)
  count one's chickens before they are hatched
  xem count
  Động từ
  chicken out [of something]
  (khẩu ngữ) quyết định thôi không làm gì vì sợ
  nó đã có hẹn với nha sĩ, nhưng đến phút cuối, nó sợ quá lại thôi
  Tính từ
  (từ lóng) nhút nhát, nhát gan

  * Các từ tương tự:
  chicken pox, chicken run, chicken wire, chicken-breasted, chicken-hearted, chicken-livered, chicken-prairie, chicken-shit, chicken-snake