Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chicken-hearted /,t∫ikin 'hɑ:tid/  

  • Tính từ
    nhút nhát, nhát gan