Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  màu vàng
  chất màu vàng; lớp ngoài màu vàng; quần áo màu vàng
  wearing yellow
  mặc quần áo màu vàng
  Tính từ
  vàng
  turn yellow
  hóa vàng; úa vàng
  [có] da vàng (nhiều khi dùng với ý khinh thị)
  (thông tục, nghĩa xấu) nhát gan; nhút nhát
  a yellow streak
  nét nhút nhát (trong tính tình của ai)
  Động từ
  [làm] vàng ra
  cuốn sách viết tay đã vàng ra theo thời gian

  * Các từ tương tự:
  yellow boy, yellow card, yellow dog, yellow fever, yellow flag, yellow hammer, yellow jack, yellow jacket, yellow line