Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yellow line /jeləʊ'lain/  

  • Danh từ
    vạch vàng (ở đường để hạn chế nơi đỗ xe)