Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yellow jack /'jelou'dʤæk/  

  • Danh từ (từ lóng)
    (như) yellow_flag
    (như) yellow_fever

    * Các từ tương tự:
    yellow jacket