Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yellow dog /'jelou'dɔg/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đê tiện, người đáng khinh

    * Các từ tương tự:
    yellow-dog fund