Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yellow flag /jeləʊ'flæg/  

  • Danh từ
    cờ vàng, cờ kiểm dịch (ở tàu thủy…)