Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thể thao)
    thả vàng (phạt cầu thủ)