Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yellow jacket /'jelou'dʤækit/  

  • Danh từ
    áo bào vàng, hoàng bào (của nhà vua ở Trung quốc)