Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yellow hammer /'jeləʊhæmə/  

  • Danh từ
    (động vật)
    chim sẻ đất vàng