Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yellow boy /'jelou'bɔi/  

  • Danh từ
    (từ lóng) đồng tiền vàng