Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yellow fever /jeləʊ'fi:və/  

  • Danh từ
    (y học)
    bệnh sốt vàng da