Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rụt rè, bẽn lẽn

    * Các từ tương tự:
    bashfully, bashfulness