Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

governable /'gʌvənəbl/  

  • Tính từ
    có thể cai trị, có thể thống trị
    có thể cai quản, có thể quản l
    có thể kiềm chế
    có thể chi phối