Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như cao su, dai
    the meat is a bit rubbery
    thịt hơi dai