Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phục tùng, sự quy phục
  submission to somebody's will
  sự phục tùng ý muốn của ai
  starve the city into submission
  cắt nguồn tiếp tế lương thực để buộc một thành phố phải quy phục
  sự đệ trình
  the submission of a petition
  sự đệ trình đơn thỉnh nguyện
  (luật học) ý kiến trình tòa
  in my submission, the witness is lying
  thưa quý tòa theo ý tôi nhân chứng đang khai man