Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tractability /,træktə'biləti/  

  • Danh từ
    tính dễ hướng dẫn; tính dễ điều khiển, tính dễ bảo