Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

submissiveness /səb'misivnis/  

  • Danh từ
    sự phục tùng, sự quy phục