Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agreeableness /ə'gri:əblnis/  

  • Danh từ
    tính dễ chịu, tính dễ thương
    sự tán thành, sự đồng
    agreeableness to
    sự hợp với, sự thích hợp với