Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  cực kỳ, rất
  a highly amusing film
  một pim rất vui
  [một cách] rất coi trọng
  think highly of somebody
  coi trọng ai

  * Các từ tương tự:
  highly strung