Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

approvingly /ə'pru:viηli/  

  • Phó từ
    [một cách] tán thành, [một cách] tán đồng