Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  vô cùng, hết sức
  immensely rich
  giàu vô cùng
  immensely successful
  thành công hết sức