Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

highly strung /haili'strʌη/  

  • Tính từ
    dễ bị xúc động, dễ bị kích động thần kinh