Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] nồng nhiệt
    he thanks us all warmly
    anh ta nồng nhiệt cảm ơn chúng tôi