Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fervidly /'fɜ:vidli/  

  • Phó từ
    (như fervently)