Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

energetically /,enə'dʒetikli/  

  • Phó từ
    [một cách] mạnh mẽ, [một cách] hoạt bát, [một cách] đầy sinh lực