Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forcefully /'fɔ:sfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] mạnh mẽ