Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intensely /in'tensli/  

  • Phó từ
    [một cách] mạnh
    [một cách] mãnh liệt