Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vehemently /'vi:əməntli/  

  • Phó từ
    [một cách] mãnh liệt, [một cách] kịch liệt, [một cách] sôi nổi