Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] mạnh mẽ
    argue vigorously in support of something
    tranh luận mạnh mẽ để ủng hộ cái gì