Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] tích cực
  actively involved in the project
  tham gia tích cực vào dự án

  * Các từ tương tự:
  -actively