Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] cường tráng, [một cách] mạnh mẽ
    sing lustily
    hát mạnh mẽ