Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    cái kẹp, cái cặp (để gắp)
    ice tongs
    cái kẹp gắp nước đá