Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dynamically /dai'næmikəli/  

  • Phó từ
    [một cách] năng động