Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    táo bạo; gan dạ, dũng cảm