Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spiritedly /'spiritidli/  

  • Phó từ
    [một cách] hăng hái;[một cách] mạnh mẽ