Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zealously /'zeləsli/  

  • Phó từ
    [một cách] sốt sắng; [một cách] hăng hái; [một cách] nhiệt tình