Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự sùng kính, sự tôn kính
  hold somebody in veneration
  sùng kính ai

  * Các từ tương tự:
  venerational