Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lòng thương yêu sâu sắc; sự tận tụy; lòng trung thành
  a mother's devotion to her children
  lòng thương yêu sâu sắc của mẹ đối với con
  devotion to duty
  sự tận tụy với nhiệm vụ
  our devotion to our leader
  lòng trung thành của chúng tôi đối với lãnh tụ
  lòng sùng đạo
  a life of great devotion
  một đời sống sùng đạo sâu sắc
  sự cầu kinh; sự lễ bái
  một linh mục đang cầu kinh

  * Các từ tương tự:
  devotional, devotionalism, devotionalist, devotionally