Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

religiousness /'rilidʒəsnis/  

  • Danh từ
    sự sùng đạo, sự mộ đạo
    (nghĩa bóng) sự chu đáo, sự cẩn thận