Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lòng mộ đạo, lòng ngoan đạo quá đáng; sự làm ra vẻ ngoan đạo