Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attachment /ə'tæt∫mənt/  

 • Danh từ
  sự phái ai (sang công tác nơi nào đó)
  she's on attachment to the Ministry of Defence
  chị ta được phái sang công tác ở Bộ quốc phòng
  bộ phận phụ
  a vacuum cleaner with a special attachment for dusting books
  máy hút bụi với bộ phận phụ dùng để quét bụi sách (ở thư viện …)
  sự quyến luyến, sự gắn bó
  entertain a strong attachment to somebody
  quyến luyến ai nhiều, gắn bó mạnh mẽ với ai
  (luật học)
  sự bắt giữ, sự tịch biên