Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fidelity /fi'deləti/  /fai'deləti/

 • Danh từ
  sự trung thành; sự trung thực
  fidelity to one's leader
  sự trung thành với lãnh tụ
  fidelity to the text of the play
  sự trung thành với kịch bản
  a high fidelity recording
  sự ghi âm với độ trung thực cao