Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự yêu mến; lòng thương yêu
  he felt great affection for her sister
  nó cảm thấy yêu mến chị nó vô cùng
  I tried to win her affection[s]
  tôi cố chiếm được cảm tình của cô ta
  (cũ)
  chứng, bệnh
  an affection of the throat
  chứng đau họng

  * Các từ tương tự:
  affectional, affectionally, affectionate, affectionately, affectionateness