Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affectionateness /ə'fek∫nitnis/  

  • Danh từ
    tính hay thương yêu, tính thương mến; tính trìu mến