Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allegiance /ə'li:dʒəns/  

  • Danh từ
    (+ to)
    lòng trung thành
    swear [an oath of] allegiance to the Queen
    thề trung thành với Nữ hoàng