Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Giới từ
    về [việc]
    a letter concerning your complaint
    bức thư về việc khiếu nại của anh