Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • giới từ
    (từ cổ,nghĩa cổ), (Ê-cốt) về, liên quan với, quan hệ với

    * Các từ tương tự:
    anenterous